ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelem

Általános Üzleti Feltételek

1. A Szolgáltató adatai

Borostyán-Net Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Borostyán-Net Kft.
Székhelye: 8427 Bakonybél, Köveshegy utca 18.
Adószám: 23105467-2-19    Tel: 30/3980426

Fagus Panzió

 

2. Általános szabályok

2.1.    Jelen „Általános Szerződéses Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2.   Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződéses Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél
3.1.   A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2.   Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3.    Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1.    A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2.   A Szerződés a Vendég, írásban, vagy szóban  leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (postai levél, telefax, elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3.    A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a lakást/apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2.  A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4.  A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.5. Talált tárgyakat a Szolgáltató 1 hétig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisíti azokat.

 

5. Lemondási feltételek

5.1.        Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző napon helyi idő szerint 10:00 óráig van lehetőség.
a)           Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 14:00 órát követően megszűnik.
b)           Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, úgy a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
5.2.        A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

 

6. Árak

6.1.        A szobák/apartmanok árait (Rack Rate) a Panzió portáján és honlapján  kerülnek bemutatásra. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott részlegeken állnak rendelkezésre.
6.2.        A Szolgáltató a meghirdetett árakat a foglalás visszaigazolásáig vagy amennyiben ilyen nem történt, úgy a szobák/apartmanok elfoglalásáig szabadon megváltoztathatja.
6.3.        Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
6.4.        Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a Panzió honlapján kerülnek meghirdetésre.

7. Családi kedvezmények

7.1.         A gyermek 4 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben a szüleivel egy szobában tartózkodik. Több 4 év alatti gyermekkel érkező család esetén is az egy darab szoba/apartman ára fizetendő.

 

8. Fizetés módja, garancia

8.1.         A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
8.2.         A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
a)            kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
b)            kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
8.3.         A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy
a)             bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank a Vendég érkezési napján érvényes deviza árfolyamán történik.
b)           a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listája a Panzió honlapján található.
8.4.        Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő/Vendég felet terheli.

 

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1.         A Vendég a szobályát/apartmanját az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
9.2.         Ha a Vendég a szobályát/apartmanját az érkezés napján 10:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka – egyedi megállapodás alapján – 50 %-ban felszámításra kerülhet.
9.3.          Ha a Vendég a szobályát/apartmanját az elutazás napján 11:00 óra után kívánja elhagyni, úgy a következő éjszaka – egyedi megállapodás alapján – 50 %-ban felszámításra kerül.

 

10. Háziállatok

10.1.      Állatokat csak a Panzió előzetes írásbeli beleegyezése alapján és adott esetben szabad behozni
10.2.      A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.
10.3.        A háziállat szobában történő elhelyezéséért a Szolgáltató külön megállapodás alapján díjat számít fel.

 

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1.      A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a)           a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát/apartmant, illetve a létesítményt
b)           a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c)           a Vendég fertőző betegségben szenved.
d)           a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
11.2.      Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból megszakad, úgy a szerződés „vis major” bekövetkezésével egyidejűleg megszűntnek tekintendő.

 

12. Elhelyezési garancia

12.1.        Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
12.2.        A Szolgáltató köteles;
a)             a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
b)             térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
c)             kedvezményes árú transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
12.3.        Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő/Vendég fél nem élhet.

 

13. A vendég betegsége, halála

13.1.          Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel., illetve biztosít.
13.2.          A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek,   az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
13.3         Vendég elhalálozása esetén szolgáltató az emberiességi és kegyeleti jogok és előírások betartásával jár el.

 

14. A Szerződő fél jogai
14.1.            A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba/apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
14.2.             A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
14.3.             A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

15. A Szerződő fél kötelezettségei

15.1.        A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
15.2.        A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 10 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Házában.
15.3.        Amennyiben kulcsát a zárban felejtve bezárta, úgy lakásának/apartmanjának újranyitási költsége a vendéget terheli 50 Eur értékben.
15.4       Panzióban/Apartmanjában minden Vendég, vagy annak kísérője saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre és a Ház rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat.
15.5         A Vendég ételt-italt nem vihet ki az Apartman Ház reggeliző és értékesítő egységéből.

 

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért, Panzió szobában/apartman eszközleltár hiányokért, és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 

17. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket az Apartman Házba magával vitt.

 

18. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles;
a)              a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
b)              a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

 

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1.         A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
19.1.1.      A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
19.1.2.       A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Panzióban, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
19.1.3.      A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell az Apartman Panzió recepcióján, és minden szükséges adatot a Ház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
19.2.          A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
19.2.1.       Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
19.3         A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szoba/apartman ár összegének a tízszerese, kivéve, ha a kár ennél kisebb értéket képvisel.

20. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

Az épületbe történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez:

– a Vendég be és kilépésekor videofelvétel készül, amelyen esetlegesen a Vendégek és partnereik is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a Ház működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.

 

21. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság,Járvány/covid 19/ áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb elhárítsák, helyrehozzák.

 

22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Zirc, Városi Bíróság 8420 Deák Ferenc utca 4  88/414-071

Bakonybél, Jegyző, 8427, Pápai utca 7 sz   88/580-020   30/ 500-9837

jegyzo@bakonybel.hu

 

A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a bejelentőlap aláírásával egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

Érvényes 2020. január 1-től visszavonásig

Szolgáltató